تبلیغات

همه چیز اول به خداوند برمی گردد و سپس به ذهن

رسیدن به حال خوب بر اثر شكرگزاری و شاكر بودن ایجاد می شود . با

یاد و نام خدا قلب ها به آرامش و حال خوب می رسد. با استفاده از تغییر

كانون توجه می توان از حال بد به حال خوب رسید . براساس قانون

جذب كه می گوید هر چیزی میل به شبیه خود دارد و آن را جذب

می كند، خوبی های كائنات و هستی به سراغ كسی می رود كه گفتار

خوب، رفتار خوب، احساس خو ب و شخصیت خوب دارد . به احتمال

زیاد همگان در مورد حرف های زیبا و اعمال خوب و شایسته بسیار

شنیده اند ولی آنچه مهم است اجرا و عمل به آن هاست. برای رسیدن به

یك زندگی عالی و موفق خوب باشید تا دنیا برایتان خوب پیش رود .

(دكتر عیسی جلالی)  

نخستین گام برای رسیدن  به  آگاهی  توجه كافی به كردار ،
  گفتار و پندار است

 زمانی كه تا به این  حد از احوال  جسم  ذهن  و  زندگی  خود  با خبر شدیم آنگاه معجزات رخ می دهند.

در جهان تنها  یك  فضیلت وجود  دارد و آن  آگاهی  است  .

و  تنها  یك  گناه و  آن  جهل  است 

عارف بزرگ -مولانا
--
خرد بهتر از هر چه ایزد بداد    ستایش خرد را به از راه داد  
 خرد رهنمای و خرد دلگشای   خرد دست گیرد به هر دو سرای
------------------------------------------------------------------------
به گفتار دانندگان راه جوی -- به گیتی بپوی و به هر کس بگوی